Wat is het risico van e-mail?

Het gebruik van e-mail brengt risico’s met zich mee. Hieronder beschrijven de juridische nadelen van e-mail:

Bewijs arriveren e-mail

De aankomst van een e-mail is niet te bewijzen, tenzij de andere partij een actie onderneemt. Er kunnen honderd e-mails worden verzonden, maar zonder een reactie, is het juridisch gezien niet zeker of de e-mails zijn gearriveerd. Een aangetekende brief of fax geeft meer zekerheid.

Vervalsbaar

E-mails zijn te vervalsen, volgens deskundigen zijn zelfs de ‘headers’ (technische informatie die wordt meegezonden) na te maken. Zodra een wederpartij daar een beroep op doet, kan dus niet zonder meer aangenomen worden dat de e-mail echt is. Echter, ook een fax die terugkomt kan vervalst zijn en bij een aangetekende brief is er geen enkele duidelijkheid is over wat er in de envelop zit.

Juridisch gezien geen ‘akte’

Een e-mail wordt in het Nederlandse procesrecht niet als ‘akte’ gezien, aangezien een akte een ondertekend geschrift is. Een (onderhandse) akte levert in beginsel dwingend bewijs op tussen partijen waardoor de rechter er niet meer van kan afwijken. Een e-mail levert géén dwingend bewijs op. Het feit dat een e-mail geen akte is, levert ook op dat met een e-mail bijvoorbeeld geen vorderingen kunnen worden overgedragen (cessie). Een overeenkomst op papier (dus verzonden per gewone post) is beter qua bewijskracht en een papieren akte kan worden gebruikt voor cessie.

Schriftelijkheid

Bij sommige juridische handelingen stelt de wetgever dat ze ‘schriftelijk’ moeten gebeuren. Denk daarbij aan de ingebrekestelling, de ontbindingsverklaring en de stuiting van verjaring. Ondanks dat wordt aangenomen dat een e-mail in de meeste gevallen ook als ‘schriftelijk’ heeft te gelden, is dat niet 100% zeker. Wil je complete zekerheid dan moet je een schriftelijke verklaring per (aangetekende) post verzenden.